Blogg

Høyesterett om rentefradrag i lys av grense mellom lån og egenkapital (Rauma Energi)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047) Saken gjaldt Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi AS (advokat Helge Aarseth) Dommen er nå publisert i SKATTEJUSS, og kan leses i sin helhet her. Høyesteretts sammendrag av dommen: Rauma Energi AS fikk ikke medhold i…
Les mer

Skattemelding for inntekt og formue (I) – skattyters ansvar og endringsrett

Ny skatteforvaltningslov endrer skattyters rettigheter og plikter Den nye skatteforvaltningsloven av 27. mai 2016 nr. 14 som trer i kraft 1. januar iår, endrer saksbehandlingsreglene som skatte- og avgiftsetaten skal følge. Ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24 og en rekke saksbehandlingsregler i merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven m fl oppheves, og erstattes…
Les mer

Stortingets skattevedtak 2017 – nøkkelbeslutninger i Skatteopplegget

Fordelingspolitikk er sentralt Stortingsvedtakene er viktige for å få et overblikk over beslutninger med overordnet fordelingspolitisk karakter for 2017. Nedenfor følger en oversikt over de meste sentrale. Forarbeidene redegjør for fordelingsspørsmål bl a i Prop.1 LS (2016-2017) kapittel 1.5 Fordelingsprofilen på skatteopplegget og Innst.3  S (2016-2017) kapittel 2.3 Hovedtrekk. Lenkene…
Les mer

Samleforskrift til ny skatteforvaltningslov – alt klart for 2017

Forskrift av 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) Skattedirektoratet fastsatte 23. november 2016 en samleforskrift med hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den nye skatteforvaltningsloven av 27. mai 2016 nr. 14 trer i kraft 1. januar 2017. Dermed er også forskriftsverket klart i tide. Skatteforvaltningsloven (skfl) er en felles forvaltningslov for…
Les mer

Høyesterett om fradragsrett for kostnader til aksjeerverv (Evry)

Høyesteretts dom 2. november 2016, HR-2016-2249-A, (sak nr. 2016/519) Saken gjaldt  Evry ASA (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Magnus Schei) Dommen er nå publisert i SKATTEJUSS, og kan leses i sin helhet her. Høyesteretts sammendrag av dommen: Et foretak fikk ikke medhold i at det…
Les mer