Skattelovendringer vedtatt på grunnlag av budsjettavtalen

rod-tra%cc%8ad

Lovvedtak og forarbeider

Det ble gitt sanksjon på lovvedtakene knyttet til statsbudsjettet og skatteopplegget for 2017 i statsråd 20. desember 2017. I de fleste tilfeller ble vedtakene basert på forslagene i Prop.1 LS (2016-2017), enten ved at finanskomiteen enstemmig sluttet seg til Regjeringens forslag, eller et flertall, jf Innst.4 L (2016-2017). På noen punkter ble det fattet vedtak som avvek fra Regjeringens forslag, basert på kortfattede henvisninger til budsjettavtale inngått mellom regjeringspartiene og støttepartiene.

Nedenfor gis en oversikt over skattelovvedtak basert på forslag fremmet i finanskomiteens innstilling.

Rabatt ved formuesskatteverdsettelse

Regjeringen fremmet forslag om å gjeninnføre en rabatt ved formuesskatteverdsettelse av aksjer – både børsnoterte og ikke-børsnoterte – på 90 pst av verdsettelsesgrunnlaget, jf Prop.1 LS (2016-2017) kapittel 4.1.3 Vurderinger og forslag. Endringen av 20. desember 2016 nr. 120 IV i skatteloven § 4-12. Aksje, grunnfondsbevis og andel i verdipapirfond ble vedtatt og trer i kraft fra og med 2017. Det følger av forliket om skattereform at rabatten skal økes til 80 pst fra og med 2018.

Forslaget er omtalt i blogginnlegg Rabatt på formue i statsbudsjettet: Frem og tilbake – like langt?

Siden verdsettelsesgrunnlaget for ikke-børsnoterte aksjeselskaper kan inkludere verdien av næringseiendommer og sekundærboliger – og disse samtidig er gjenstand for selvstendige verdsettelserabatter på 80 pst av verdsettelsesgrunnlagene – ble det fra Regjeringens side fremmet forslag om et nytt syvende ledd i § 4-12 som begrenset verdsettelsesrabatten for slike eiendommer i ikke-børsnoterte selskaper til 89 pst.

På grunnlag av budsjettavtalen ble forslaget til nytt syvende ledd endret. Det fremgår av vedtak av 20. desember 2016 nr. 111 VI at det kun er verdsettelsesrabatten for næringseiendommer som fastsettes til 89 pst hvis disse eies i ikke-børsnotert aksjeselskap, jf Innst.4 (2016-2017) kapittel 4. Verdsettingsrabatt i formuesskatten. Sekundærboliger derimot mister hele verdsettelsesrabatten, hvis de eies av ikke-børsnotert selskap – i og med at hovedregelen i syvende ledd er at eiendeler i ikke-børsnoterte selskaper skal medregnes uten rabatter.

Finanskomiteens flertall fremmet samtidig også et forslag om en reduksjon av verdsettelsesrabatten for sekundærbolig fra 80 til 90 pst generelt, men dette ble ikke tatt opp i tilrådingen i Innst.4 (2016-2017), uten noen nærmere forklaring.

Avgrensning av gjeldsreduksjonsgrunnlag

I et brev fra Finansdepartementet 15. november 2016 ble det fremmet forslag om endret ordlyd i forslag i Prop.1 LS (2016-2017) til ny skattelov § 4-19. Gjeldsreduksjon for eiendel med verdsettelsesrabatt. For å unngå at gjeldsreduksjonsregelen får anvendelse i forhold til andre eiendeler enn tilsiktet (herunder fritidseiendommer), går departementet bort fra et definisjonsforslag og foreslår i stedet en liste i bestemmelsens første ledd som regner opp de næringsrelevante eiendelene som skal omfattes.

Økning av gavefradragsbeløp

Fra og med 2016 var fradragsbeløpet etter skatteloven § 6-50. Gaver til visse frivillige organisasjoner mv. fastsatt til kr 25 000. Det ble ikke foreslått noen ytterligere økning i Prop.1 LS (2016-2017) fra og med inntektsåret 2017, fra Regjeringens side.

På grunnlag av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene ble det fra flertall i finanskomiteen innstilt på en økning av maksimalt gavefradragsbeløp til kr 30 000, Innst.4 L (2016-2017) kapittel 17.2 Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Utvidelse av omfanget av ny aksjesparekonto

Regjeringen fremmet forslag om aksjesparekonto for å stimulere til økt sparing i aksjer i form av en ny § 10-21. Skattlegging av aksjesparekonto og kontohaver, jf Prop.1 LS (2016-2017) kapittel 5.3 Aksjesparekonto. Ordningen vil også omfatte verdipapirfond med mer enn 80 pst aksjeandel.

Det fremgår av Innst.4 L (2016-2017) kapittel 5.2 Aksjesparekonto, at komiteens flertall sluttet seg til Regjeringens forslag, men ønsket i tillegg at børsnoterte egenkapitalbevis skulle inkluderes i ordningen. Endringen i bl a § 10-21 annet ledd ble vedtatt, men hele bestemmelsen trer i kraft først når Kongen bestemmer.

Ordningen er omtalt i blogginnlegg Aksjesparing i statsbudsjettet: 2 diskutable incentiver.

Endringer i avskrivningsregler for kjøretøy

Regjeringen fremmet forslag om å oppheve reglene om særskilte avskrivningssatser for visse driftsmidler (kjøretøy) i skatteloven § 14-43. Avskrivningssatser, fjerde og femte ledd, samt øke den generelle avskrivningssatsen for saldogruppe D fra 20 til 24 pst. Det vises til Prop.1 LS (2016-2017) kapittel 8.1 Avvikling av startavskrivningene og 8.2 Økte avskrivningssatser for kjøretøy. Forslaget er nærmere kommentert i blogginnlegg Saldo C og D i statsbudsjettet: Politisk svikt?

Finanskomiteens flertall sluttet seg til forslagene i proposisjonen, men komiteens flertall viser i tillegg til budsjettavtalen mellom disse partiene og til enighet om å øke avskrivningssatsen til 30 pst. for nullutslippskjøretøy, varebiler (saldogruppe c) i form av et nytt fjerde ledd i § 14-43. Endringen ble vedtatt 20. desember 2016 nr. 111 IV, men dette nye fjerde leddet trer ikke i kraft før Kongen bestemmer.

Kommentar

Finanskomiteens behandling av lovforslagene til skatteopplegget er grundig, enten behandlingen munner ut i tilslutning til Regjeringens forslag eller ikke. Det fremgår bl a av argumentasjonen for flertalls- og mindretallsforslag.

I noen tilfeller fremmes det forslag fra komiteens side som går utenfor rammene av alternativene som drøftes i Regjeringens forslag. Da ville det vært ønskelig om innstillingen redegjorde for forslaget og den gjeldende rettsordningen som foreslås endret, på et selvstendig grunnlag. Både for fremtidig lovgivning og for rettsanvendelsen er det uheldig at forarbeidene til flere av endringene som ble foretatt  i Stortinget, bl a innføring av en ny avskrivningsgrupppe,  ikke inneholder noen nærmere anvisninger eller begrunnelser.

Lovvedtak og forarbeidene er innarbeidet i SKATTEJUSS, og gjensidig lenket.

Skatteloven § 4-12. Formuesrabatt f.o.m. 2016