Høyesterett om fremføring av underskudd ved uttreden fra rederiskatt (KGJS Tank)

rod-tra%cc%8ad

Høyesteretts dom 15. desember 2016, HR-2016-2555-A, (sak nr. 2016/772)

Saken gjaldt KGJS Tank AS (advokat Espen Ommedal) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Dommen er nå publisert i SKATTEJUSS, og kan leses i sin helhet her.

Høyesteretts sammendrag av dommen:

Et rederi fikk medhold i at det hadde rett til å fremføre et finansunderskudd pådratt innenfor den særskilte rederiskatteordningen til fradrag i inntekter etter at selskapet trådte ut av ordningen. Men dette underskuddet kunne på den annen side ikke benyttes til å redusere de skattepliktige skipsfartsinntektene som var opptjent innenfor ordningen.

Selskapet saken gjaldt trådte i inn i rederiskatteordningen i 2004. Da ordningen ble gunstigere i 2007, fikk selskapet beregnet en skattepliktig inntekt som oppgjør for årene 2004-2006. Deler av denne inntekten, ca. 74 millioner kroner, var ennå ikke skattlagt da selskapet gikk over til vanlig beskatning i 2011. I årene 2007-2010 hadde selskapet også pådratt seg et ubenyttet finansunderskudd på ca. 90 millioner kroner.

Høyesterett fastslo at de alminnelige reglene skatteloven § 14-6, jf. § 6-3 får anvendelse etter at selskapet i 2011 hadde trådt ut av rederiskatteordningen. Den særlige regelen i § 8-15 femte ledd førte ikke til et annet resultat, slik staten hevdet. Derved kunne finansunderskuddet på ca. 90 millioner kroner fremføres til fradrag i de inntekter selskapet hadde i 2011. Men særskilte overgangsregler, fastsatt ved lov i 2010, begrenset anvendelsen av underskuddet. Det kunne ikke komme til fradrag i de ubeskattede skipsfartsinntektene (de ca. 74 millioner kronene).

Dommen gir veiledning om forståelsen av de særskilte rederiskattereglene for de selskaper som trer ut av rederiskatteordningen.

Nedenfor følger et utsnitt fra førstvoterendes votum, som i sin helhet er tilgjengelig her.

SKATTEJUSS presenterer dommen del for del (I til VII) på en oversiktlig og lettlest måte. Og i førstvoterendes votum er nøkkelsetninger markert, slik at det er raskt og enkelt å få et overblikk over de kritiske punktene i argumentasjonen.

hr-2016-2555-a-hoyesterettsdom-kgjs-tank