Klart for søknader om utsatt betaling av formuesskatt

rod-tra%cc%8ad

Finansdepartementet ber Skattedirektoratet ta imot søknader om endret formuesskatt for 2016

Finanskomiteen har i hovedsak sluttet seg til forslaget om ny § 15-3 i skattebetalingsloven. I Prop. 2 L (2016-2017) foreslo departementet en midlertidig regel om utsatt betaling i to år av formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat kalenderåret før inntektsåret.

Finanskomiteen har gått inn for en høyere rente i utsettelsesperioden (hevet fra 5 til 6 pst), og at vilkåret om regnskapsmessig underskudd ikke skal gjelde for aksjer. Departementet hadde foreslått generelt at formuesskatten som kan utsettes på grunn av virksomhetens underskudd må være til sammen minst 30 000 kroner i inntektsåret for at skattyter kan kreve å utsette betalingen av den.

Fristen for søknad er 15. november 2016 – se blogg om Utsatt formuesskatt i statsbudsjettet: Haster!

Fra departementets brev 8. november 2016 til Skattedirektoratet gjengis følgende:

«Lovforslaget innebærer at skattyter som kan kreve betalingsutsettelse for formuesskatten, kan gis helt eller delvis fritak for betaling av resterende forskuddsbetalinger for 2016. Dette betyr at skattyter kan gis fritak for betaling av hele eller deler av forskuddstrekket for desember eller forskuddsskatten for fjerde termin med forfall 15. november. Basert på innstillingen fra finanskomiteen, er det sannsynlig at lovforslaget blir vedtatt av Stortinget første gang 15. november 2016. Fordi ordningen er frivillig for skattytere som ønsker og søker om betalingsutsettelsen, og fordi formålet med ordningen er å yte likviditetshjelp allerede i 2016, anmoder departementet om at Skatteetaten forbereder gjennomføring av ordningen og åpner for å ta imot søknader om endret forskuddsskatt og forskuddstrekk i 2016 i tråd med det justerte lovforslaget i finanskomiteens innstilling. Ferdigbehandlingen av søknadene om endret forskuddsskatt og forskuddstrekk bør imidlertid vente til Stortinget har behandlet lovforslaget i plenum 15. november 2016.»

Stortinget har endret betingelsene i ny § 15-3 i skattebetalingsloven

Fra departementets brev 8. november 2016 til Skattedirektoratet gjengis følgende:

«Finanskomiteen har i dag avgitt innstilling til den fremlagte lovproposisjonen, jf. Innst. 36 L (2016-2017). Komiteens flertall har foreslått å endre ordningen slik at vilkåret om regnskapsmessig underskudd ikke gjelder for aksjer. For at utvidelsen skal være provenynøytral, foreslår komiteen å øke rentesatsen til 6 pst. Flertallet viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende vedtak til lov om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt):

I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) skal ny § 15-3 lyde:

(1) Personlig eier av aksje kan kreve å utsette betalingen av formuesskatten på aksjen.

(2) Personlig eier av annen virksomhet kan kreve å utsette betalingen av formuesskatten på virksomhetsformuen dersom virksomheten har underskudd i årsregnskapet kalenderåret før inntektsåret. Som virksomhetsformue regnes andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler i enkeltpersonforetak som er omfattet av skatteloven § 4-17 annet ledd.

(3) Formue i land utenfor EØS er ikke omfattet av utsettelsesordningen.

(4) Utsatt betaling etter denne bestemmelsen kan kreves i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 når samlet utsatt formuesskatt overstiger 30 000 kroner i det enkelte inntektsåret.

(5) Utsatt formuesskatt tillegges en egen rente frem til ny betalingsfrist for den utsatte formuesskatten. Ved oversittelse av ny betalingsfrist beregnes forsinkelsesrente etter § 11-1 av kravet tillagt rente etter første punktum.

(6) Skattyter som kan kreve betalingsutsettelse etter denne bestemmelsen, kan fritas for forskuddstrekk og forskuddsskatt tilsvarende forventet utsatt formuesskatt.

(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.

Første plenumsbehandling av lovforslaget i Stortinget er berammet til 15. november 2016. Andre behandling og sanksjonering av loven blir gjennomført senere.»

skjermbilde-2016-11-02-kl-14-14-45