Høyesterett om ulovfestet gjennomskjæring ved egenkapitaltransaksjoner (IKEA Handel og Eiendom)

rod-tra%cc%8ad

Høyesteretts dom 18. oktober 2016, HR-2016-2165-A, (sak nr. 2016/722)

Saken gjaldt IKEA Handel og Eiendom AS (advokat Bettina Banoun) (advokat Thomas Alexander Beck) mot Staten v/Skatt øst (advokat Jon Vinje) Rettslig medhjelper: (advokat Morten Søvik)

Dommen er nå publisert i SKATTEJUSS, og kan leses i sin helhet her.

Høyesteretts sammendrag av dommen:

Høyesterett kom enstemmig til at et selskap måtte nektes rett til fradrag for renter på et betydelig konserninternt lån etter de ulovfestede reglene om gjennomskjæring i skatteretten.

Skattyter hadde reorganisert eierskapet til sine eiendommer ved at de først ble fisjonert ut vederlagsfritt og lagt under et eget eiendomsselskap eid av konsernet. Skattyter kjøpte senere eiendomsselskapet av morselskapet og fikk da eiendommene tilbake i indirekte eie. Kjøpesummen var 2,1 milliarder som ble finansiert ved et konserninternt lån. Skattyter ble etter de ulovfestede gjennomskjæringsreglene nektet rett til fradrag for rentene på lånet. Disposisjonene falt utenfor området for gjennomskjæringsregelen i skatteloven § 13-1.

Avgjørelsen avklarer anvendelsesområdet for skatteloven § 13-1 og gir et eksempel på når den ulovfestede regelen kommer til anvendelse og de vurderinger som gjøres i den forbindelse.

Nedenfor følger et utsnitt fra førstvoterendes votum, som i sin helhet er tilgjengelig her.

SKATTEJUSS presenterer dommen del for del (I til VI) på en oversiktlig og lettlest måte. Og i førstvoterendes votum er nøkkelsetninger markert, slik at det er raskt og enkelt å få et overblikk over de kritiske punktene i argumentasjonen.

skjermbilde-2016-10-23-kl-15-28-18