Landbruk i statsbudsjettet: Skattereform!

rod-tra%cc%8ad

Landbruk

Regjeringen har fremmet forslag i Prop.1 LS (2016-2017) om å endre reglene om hvem som kan kreve jordbruksfradrag etter sktl § 8-1. Jordbruksfradraget for 2016 kan være inntil 166 400 kroner, og beregnes med 38 pst av inntekten. Beløp og sats er ikke foreslått endret for 2017.

Etter gjeldende regler er det bare personer bosatt på driftsenheten som kan kreve jordbruksfradrag. Forslaget går ut på at fradrag også skal kunne kreves av aksjeselskap som driver landbruk. Formålet er å bidra til skattemessig nøytralitet mellom ulike foretaksformer i landbruket, se proposisjonens kapittel 7 Landbruksbeskatning, nærmere bestemt  7.2 Jordbruksfradraget.

Forslaget innebærer at det skattemessige bokravet må oppheves for alle. Departementet legger til grunn at reguleringer eller begrensninger i bruk av selskap i landbruket bør ivaretas i landbrukslovgivningen, og ikke i skattesystemet. Personer vil imidlertid beholde et særskilt bunnfradrag i jordbruksfradraget.

Samtidig forsterkes kravene til at landbruksfradrag bare kan kreves av “produsenten” dvs aktive eiere som driver jordbruksvirksomhet. Bl a varsles det forskriftsendringer som begrenser retten til jordbruksfradrag for passive deltakere i samdrifter i kapittel  7.3 Innstramming av jordbruksfradraget for passive deltakere i samdrifter.

Skogbruk

For skogbruk fremmes det forslag om en fullstendig omlegging av skogbruksbeskatningen, se proposisjonens kapittel  7.4 Skogbruk – ny inntektsutjevningsordning. Gjeldende regler innebærer en ordning med gjennomsnittsligning basert på årsinntekt over de siste 5 årene.

Forslaget går ut på å innføre en ordning der årets overskudd av skoginntekten føres på en tømmerkonto etter mønster fra gevinst- og tapskonto, ved endring av sktl § 14-81, se kapittel  7.4.4 Vurderinger og forslag.

Skogeier vil for det første kunne velge mellom å ta årets overskudd til inntekt, eller føre hele eller deler av overskuddet inn på tømmerkontoen. For det annet vil 20 pst av positivt innestående beløp på tømmerkontoen måtte inntektsføres hvert år, mens 20 pst av eventuell negativ saldo vil måtte føres til fradrag.

Forslaget innebærer også at andre inntekter fra jakt og fiske mm skal holdes utenom skoginntekten. Det er også fremmet forslag om endringer i regler om skogvern og uttak av skogfondsmidler.

Proposisjonen og alle lovforslag i Skatteopplegget for 2017 er innarbeidet i SKATTEJUSS, og gjensidig lenket.

Gjeldende bestemmelse, og forslaget - med lenker til proposisjonen