Ny skatteforvaltningslov

rod-tra%cc%8ad

En omfattende og betydelig reform er klar på startstreken

Ny lov trer i kraft fra og med 2017.

Skatteforvaltningsloven innebærer gjennomgripende endringer i organiseringen av skatte- og avgiftsetatens virksomhet, en mer enhetlig behandling av alle typer saker, og endringer og standardiseringer av samspillet mellom de skatte- og avgiftspliktige og skatteforvaltningen. I tillegg gjøres det betydelige terminologiske endringer i øvrig lovgivning.

Selvangivelsen blir borte. Inn kommer skattemeldingen som generell fellesbetegnelse.

Det er ikke bare ligningsloven som oppheves fra 1.1.2017. Det er en rekke bestemmelser, og hele kapitler, i andre lover som også oppheves. Blant annet blir kapitlene 16 til 21 i merverdiavgiftsloven opphevet.

Skatteforvaltningsloven av 27. mai 2016 nr. 14 bygger på Prop.38L (2015-2016). Proposisjonen er integrert i SKATTEJUSS, og det er direkte tilgang til begrunnelsene for lovforslagene, fra hver bestemmelse – til begrunnelsen for bestemmelsen. Og det er grunn til å understreke at proposisjonen er systematisk og gjennomarbeidet fra Finansdepartementets side: den gir god veiledning for en hver som trenger å sette seg inn i det nye, integrerte skatteforvaltningssystemet, den nye terminologien – og de materielt nye reglene.

I SKATTEJUSS er lovspeilene mellom ny og gammel lovgivning også integrert – fullt ut, begge veier.

Skjermbilde 2016-09-19 kl. 09.07.12