Høyesterett om vedlikeholdsfradrag (Norrøna Eiendom)

rod-tra%cc%8ad

Høyesteretts dom 25. august 2016, HR-2016-1801-A, (sak nr. 2016/290)

Saken gjaldt Norrøna Eiendom AS, Norsk Eiendom (parthjelper) (advokat Hugo P. Matre) mot Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth)

Dommen er nå publisert i Tidende i SKATTEJUSS, og kan leses i sin helhet her.

Høyesteretts sammendrag av dommen:

Høyesterett forkastet skattyters anke over lagmannsrettens dom, hvor den angrepne ligningen var opprettholdt.

Et eiendomsselskap hadde foretatt omfattende renovering av et kombinert bolig- og forretningsbygg i Trondheim sentrum, og krevde fradrag for kostnadene etter skatteloven § 6-11 om vedlikeholdskostnader. Ligningsmyndighetene foretok en skjønnsmessig reduksjon. Hovedspørsmålet i saken var om retten til fradrag for såkalt «tenkt vedlikehold» i tilfeller der et vedlikeholdsbehov ivaretas gjennom endringsarbeider, bare gjelder i den utstrekning den aktuelle delens funksjonelle egenskaper opprettholdes. Høyesterett svarte bekreftende på dette.

Dommen bidrar til ytterligere klargjøring av den skatterettslige grensen mellom fradragsberettigede vedlikeholdskostnader og aktiveringspliktige påkostninger.

Nedenfor følger bl. a et utsnitt fra førstvoterendes votum, som i sin helhet er tilgjengelig her.

Dommen presenteres del for del (I til VI) på en oversiktlig og lettlest måte. Og i førstvoterendes votum er nøkkelsetninger markert, slik at det er raskt og enkelt å få et overblikk over de kritiske punktene i argumentasjonen.

Den faste inndelingen av dommer i Skattejuss er som følger:

Skjermbilde 2016-09-06 kl. 21.31.44

Her er et utsnitt fra førstvoterendes votum:

Skjermbilde 2016-09-06 kl. 21.34.54